Αναζήτηση
 
 
 
 
Νοσοκομεία Εκτύπωση
 
Περιγραφή έργου Τοποθεσία Προϊόν που χρησιμοποιήθηκε

Μπολζάνο (Ιταλία) POLITERM BLU

Νοσοκομείο San Carlo
Μιλάνο (Ιταλία) POLITERM BLU

Νοσοκομείο San Gerardo
Μόνζα (Ιταλία) POLITERM BLU
Νοσοκομείο Αγκόνα (Ιταλία) POLITERM BLU 1.500 m3
Νοσοκομείο Al Fateh Al-Marj (Λιβυή) POLITERM BLU