Έργα

Μερικά σημαντικά έργα που εκτελέστηκαν με τα προϊόντα μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παρακάτω έργα που αποπερατώθηκαν με τα προϊόντα μας είναι ένα δείγμα του συνόλου της δουλειάς μας και των συνεργατών μας (εμπορικού δικτύου) και για τα οποία έχουμε λάβει γνώση. Τα προϊόντα μας εξάγονται σε 12 χώρες. Στην Ελληνική αγορά τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα που καλύφθηκαν με τα προϊόντα μας είναι:
- Θερμομονωτικά κονιάματα (Politerm-Poliplus) για την θερμομόνωση δωμάτων-δαπέδων περίπου 1.000.000sqm
- Θερμομονωτικά & αφυγρατνικά επιχρίσματα (Tektoterm) για την εξωτερική θερμοπρόσοψη τοιχοποιίας περίπου 80.000sqm

Φωτογραφίες