Προϊόντα

Αυτοεπουλώμενα αντιδιαβρωτικά συστήματα για αγωγούς φυσικού αερίου, πετρελαϊκών προϊόντων

Οικολογικά αυτοεπουλώμενα αντιδιαβρωτικά & σφραγιστικά αγωγών φυσικού αερίου, σωλήνων νερού, πετρελαιοειδών κλπ.
Εύπλαστο, πλήρως άμορφο μίγμα για αντιδιαβρωτική προστασία που διατίθεται σε φύλλα
Εύπλαστο μίγμα για την αποτροπή της διάβρωσης υπογείως σε ανθρωποθυρίδες, φλάντζες και βάνες
Φίλερ αποτροπής διάβρωσης για υπέργεια χρήση σε φλάντζες, βάσεις δεξαμενών, βίδες και μπουλόνια
Αντιδιαβρωτική ταινία για αγωγούς που συμπυκνώνουν υδρατμούς
Αντιδιαβρωτική ταινία για υποθαλλάσιες εφαρμογές και στη ζώνη κυματισμού
Σφραγιστικό περιμετρικά από αγωγούς και καλώδια σε βανοστάσια-αντλιοστάσια