Προϊόντα

Υπέρ-ελαφρά αδρανή EPS για παρασκευή θερμομονωτικών κονιαμάτων BEPS
Έτοιμα θερμομονωτικά κονιάματα BEPS
Έτοιμα θερμομονωτικά επιχρίσματα
Έτοιμος σοβάς παθητικής πυροπροστασίας
Προ-κατασκευασμένη θερμομονωτική πλάκα θερμοπρόσοψης κτιρίων
Αυτοεπουλώμενα αντιδιαβρωτικά συστήματα