Προϊόντα

Υπέρ-ελαφρά αδρανή για παρασκευή θερμομονωτικών κονιαμάτων
Έτοιμα θερμομονωτικά κονιάματα
Έτοιμα θερμομονωτικά επιχρίσματα
Έτοιμος σοβάς παθητικής πυροπροστασίας