Προϊόντα

Ecap - Προ-κατασκευασμένη θερμομονωτική πλάκα θερμοπρόσοψης κτιρίων

Προ-κατασκευασμένη θερμομονωτική πλάκα θερμοπρόσοψης κτιρίων με στρώση εξομαλυντικής κονίας και οπλισμό από υαλόπλεγμα. Είναι ειδικά σχεδιασμένη με προκαθορισμένες αλληλεπικαλύψεις και οπές για την στερέωση των βυσμάτων. Το Ecap ενδείκνυται για την εξωτερική ή/και εσωτερική θερμομόνωση νέων, υφιστάμενων ή προκατασκευασμένων κτιρίων με σημαντική μείωση του χρόνου εφαρμογής έως και 60% σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους θερμομόνωσης. 
Ecap L - Προκατασεκυασμένη θερμομονωτική πλάκα EPS
Ecap GT - Προκατασκευασμένη θερμομονωτική πλάκα γραφητούχου EPS
Ecap Stif - Προκατασκευασμένη θερμική μόνωση στην Stiferite Class SK
Ecap Wool - Προκατασκευασμένη θερμομονωτική πλάκα πετροβάμβακα
Ecap Nano - Προκατασκευασμένη θερμομονωτική πλάκα από Aerogel